دانلود(الگوریتم های تکاملی)

با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان .الگوریتم های تکاملی. هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید ./الگوریتم/الگوریتم های تکاملی|32011863|ape35011646|
پروژه در حجم 89 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر:font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >فهرستfont-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >نظريه تکاملfont-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >مقدمه.......1color:black lang= AR-SA >واژه‌شناسي1

color:black lang= AR-SA >تکامل در
انسان..2


font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >نظريه تکامل در
طبيعت.ايده داروين: تکامل
توسط انتخاب طبيعي3font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >الگوريتم
ژنتيک.4direction:rtl;unicode-bidi:embed >line-height:150%;font-family:"B Nazanin";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-bidi-language:AR-SA lang= AR-SA >مقدمه..5font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >الگوريتم ژنتيک
چيست؟8ايده
اصلي.11direction:rtl;unicode-bidi:embed >line-height:150%;font-family:"B Nazanin";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-bidi-language:AR-SA lang= AR-SA >الگوريتم.............12روش هاي
نمايش13font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >روش هاي
انتخاب..14font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >روش هاي
تغيير.....15font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >نقاط قوت الگوريتم هاي
ژنتيک.15font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >محدوديتهاي GAها...17font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >چند نمونه از کاربرد هاي الگوريتم هاي
ژنتيک.17يک مثال
ساده:18font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >نسل
اول.........19font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >نسل
بعدي.......20font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >انتخاب..................20font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >تغيير از يک نسل به نسل بعدي"B Nazanin";color:black >(Cross over) color:black lang= AR-SA > .21font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >جهش(Mutation) 21font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >الگوريتم........22font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >جستجوي غذا در
طبيعت...22font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >بهينه سازي کلوني
زنبورها..22font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >کاربرد
ها......23font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >چکيده.......23font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >معرفي................23

color:black lang= AR-SA >الگوريتمmso-bidi-font-family:"B Nazanin";color:black >PSO يا پرندگان يا اجتماع ذرات
.32font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچگان
چيست؟...34font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >گوريتم رقابت استعماري .........38font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >شکل دهي امپراطوري‌هاي اوليه ..41font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >مدل‌سازي سياست جذب: حرکت مستعمره‌ها به سمت
امپرياليست .43font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >جابجايي موقعيت مستعمره و امپرياليست 45font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >قدرت کل يک امپراطوري .46font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >رقابت استعماري .47font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >سقوط امپراطوري‌هاي ضعيف ..49font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >همگرايي
.49font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >مثال
کاربردي0نتيجه‌گيري4none >color:black lang= AR-SA >ماشين بردار
پشتيبان....57font-family:"B Nazanin";color:black lang= AR-SA >الگوريتم هاي
ترکيبي.....59none >color:black lang= AR-SA >سنجش عملكرد.62none >color:black lang= AR-SA >الگوريتم بهينه سازي اجتماع
ذرات.......62none >color:black lang= AR-SA >انتخاب مشخصه
ورودي.....64none >color:black lang= AR-SA >شبيه سازي و استخراج داده ها...65none >color:black lang= AR-SA >معرفي
روش.....67none >color:black lang= AR-SA >نتيجه
گيري........72none >color:black lang= AR-SA >مروري بر پيشينه
تحقيق...74none >color:black lang= AR-SA >مدل سازي فرايند ريسندگي جهت بهينه سازي
مقاوم75none >color:black lang= AR-SA >تعريف............76none >color:black lang= AR-SA >تقريب توابع با شبكه هاي
عصبي.78none >color:black lang= AR-SA >الگوريتم هاي يادگيري شبكه و مقايسه
آنها...79none >color:black lang= AR-SA >ارزيابي اعتبار شبكه هاي تقريب زننده...80none >color:black lang= AR-SA >حل مدل طراحي پارامتر با GAcolor:black lang= AR-SA >...80none >color:black lang= AR-SA >حل مدل طراحي پارامتر با CGAcolor:black lang= AR-SA >
..82none >color:black lang= AR-SA >مقايسه دو الگوريتم 11.0pt;mso-bidi-font-family:"B Nazanin";color:black >GAcolor:black lang= AR-SA > و CGAcolor:black lang= AR-SA > در مساله طراحي
پارامتر....84none >color:black lang= AR-SA >نتيجه گيري و پيشنهاد براي تحقيقات
آتي..84