دانلود(بهینه سازی نقدینگی در شبکه خودپرداز بانک تجارت استان تهران به ازای هر دستگاه بااستفاده ازتحلیل حساسیت ودرنظرگرفتن هزینه هابرمبنای الگوریتم ژنتیک( 21 ص)

با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان .بهینه سازی نقدینگی در شبکه خودپرداز بانک تجارت استان تهران به ازای هر دستگاه بااستفاده ازتحلیل حساسیت ودرنظرگرفتن هزینه هابرمبنای الگوریتم ژنتیک( 21 ص. هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .//بهینه سازی نقدینگی در شبکه خودپرداز بانک تجارت استان تهران به ازای هر دستگاه بااستفاده ازتحلیل حساسیت ودرنظرگرفتن هزینه هابرمبنای الگوریتم ژنتیک( 21 ص|50073475|ape35011646|

.چکیده


هدف ازپژوهش حاضر بهینه سازی نقدینگی خودپردازهای بانک تجارت استان تهران بااستفاده ازتحلیل حساسیت وپیداکردن بهترین نتیجه وبه صفررسیدن نقدینگی راکددستگاه های خودپردازبادرنظرگرفتن هزینه های مربوطه برمبنای الگوریتم ژنتیک است . داده ها در بازه زمانی ابتدای شهریور 2931 تا پایان سال 2939 به صورت هفتگی به ازای 211 خودپرداز فعال که بر اساس محدودیت دسترسی به داده ها و فعال بودن در بازه تحت مطالعه انتخاب شده اند، مورد پردازش قرار گرفته است .این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی وروش گرداوری داده هاسرشماری می باشد .تحلیل حساسیت مدل بهترین نتیجه را برمبنای آخرین 211 روز و ضریب اهمیت به ریسک 9 به ازای صفر شدن نقدینگی خودپردازها حاصل نموده است. لحاظ کردن هزینه های تامین نقدینگی و سرمایه استراتژی های متفاوتی را در مورد دستگاه های وابسته و مستقل به همراه دارد. این استراتژی ها با تكیه بر نتایج بهینه سازی تلفیقی و به کارگیری روش هیورستیک اختلاف هزینه ها به صورت یک برنامه عملیاتی تعریف گردید.